โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
[server : www3] http://e-learning.kosumwittayasan.ac.th